Kuvia - Photos

Ani - Manusia's Dutch- Obelix

 

 Luru - Muskettikoiran Kleur ja poika Shanti - Callitris Girello Erminia